รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่   พ.ศ.  2554

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ   :         Master of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)    :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)     :       วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):       Master of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :        M.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

37 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาต่างประเทศ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และอาจมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2554

คณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการประจำสถาบัน  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ 16-3/2553 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2553

สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุม

ครั้งที่ 33-6/2553 วันที่ 6  กันยายน  พ.ศ.2553

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร

ขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        8.1นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

8.2นักพัฒนาโปรแกรม

8.3นักเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

8.4ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร

8.5บริษัทที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ

8.6นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

8.7ทำงานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีความชำนาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

8.8ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.9ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. รศ.กฤษดา  วิศวธีรานนท์ D.Eng (Engineering) x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ D.Eng. (Electrical Engineering) x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. อาจารย์ ดร. ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) 3-1006-02084-21-4

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในโลกปัจจุบัน

สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญทางระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

การออกแบบหลักสูตรได้คำนึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง การใช้งานอินเตอร์เน็ตในทุกงานรอบๆตัวเรา ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกลงมากและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ระบบสารสนเทศการใช้งานอย่างกว้างขวางครอบคลุมการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ของภาคเอกชนและภาครัฐ นักระบบสารสนเทศที่จะทำงานให้แก่องค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศและความเข้าใจในระบบขององค์กร สามารถวางระบบงานสารสนเทศให้กับองค์กร ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางระบบสารสนเทศ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการศึกษาตามแนวคิด”โมโนสุคุริ”ที่สอนให้”คิดเป็นทำเป็น” โดยการสอนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงและทำโครงงาน เพื่อให้สถาบันอยู่ในระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม  อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประกันคุณภาพการศึกษา

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

รายวิชาในกลุ่มวิชาทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ

รายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษ

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

รายวิชาในกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรขององค์กร

รายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย

13.3 การบริหารจัดการ

ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก การดำเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบัน ควบคุมดูแลด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ ความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านสารสนเทศทางธุรกิจ ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และทางด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.2.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกโดยอิสระ ได้แก่ แผน ก. (แบบ ก 2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์(Thesis) ที่มีค่าเทียบ เท่าไม่ น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วย กิต

2. การด าเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา

– ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

– ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

– ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ในหลักสูตร

3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตร                38          หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก

ก. หมวดวิชาบังคับ                                    14   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก                                    12   หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์                                        12   หน่วยกิต

แผน ข

ก. หมวดวิชาบังคับ                                    14   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก                                    18   หน่วยกิต

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                              6   หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ENL-600 ภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced Level English ไม่นับหน่วยกิต MIT-501         

การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ Object-oriented Programming and Applications ไม่นับหน่วยกิต MIT-502 

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น Introduction to Database Systems ไม่นับหน่วยกิต MIT-503

เครือข่ายข้อมูลเบื้องต้น Introduction to Data Networks ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 

MIT-601 วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ Research Methods in Information Systems and Technology 3(3-0-6)

MIT-602 การวิเคราะห์และการออกแบบชั้นสูง  Advanced System Analysis and Design  3(3-0-6)3)  หมวดวิชาเลือก 

MIT-603 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ  Information System Project Management 3(3-0-6)

MIT-604 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  Computer Networks  3(3-0-6)  MIT-605    

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  Information Technology Seminar  1(0-3-2)

MIT-606 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  Information Technology Seminar  1(0-3-2)

3) หมวดวิชาเลือก

แผน ก.        เลือกเรียน                12   หน่วยกิต

แผน ข.        เลือกเรียน                18   หน่วยกิต

3.1) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

MIT-611 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ  Enterprise Resource Planning Systems  3(3-0-6)

MIT-612 ระบบสารสนเทศส าหรับโลจีสติกส์  Logistics Information Systems  3(3-0-6)

MIT-613 ระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงิน  Financial and Accounting Information System  3(3-0-6)

MIT-614 ระบบสารสนเทศการตลาด  Marketing Information System  3(3-0 6)

MIT-615 ระบบสารสนเทศการผลิต  Production Information Systems  3(3-0-6)

MIT-616 ข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ  Data and Information Management  3(3-0-6)

MIT-617 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  Information System Strategic Planning  3(3-0-6)

MIT-618 หัวข้อพิเศษทางระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบอัจฉริยะ  Special Topics in Knowledge Management and  Intelligent Systems  3(3-0-6)

MIT-619 เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  E-Business Technology and Development  3(3-0-6)

MIT-641 หลักพื้นฐานวิทยาการข้อมูล  Foundations of Data Science  3(3-0-6)

MIT-642 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์  Data Warehousing and Analytics  3(3-0-6)

MIT-643 การวิเคราะห์ข้อมูลและวิชวลไลเซชัน  Data Analytics and Visualization  3(3-0-6)

MIT-645 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูลและการจัดการ  Special Topics in Data Science and Management  3(3-0-6)

MIT-646 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)  Management of Information Technology  3(3-0-6)

MIT-647 การบริหารการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT Services Management  3(3-0-6)

MIT-649 หัวข้อพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Special Topics in Information Technology Management 3(3-0-6)

MIT-681 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับสนุนการตัดสินใจ  Business Intelligence and Decision Support Systems  3(3-0-6)

MIT-682 การตลาดดิจิทัล  Digital Marketing  3(3-0-6)

MIT-683 ระบบจัดการฐานข้อมูล  Database Management Systems  3(3-0-6)

MIT-684 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนทนเทศทางธุรกิจและเทคโนโลยี  Special Topics in Business Information Systems and
Technologies  3(3-0-6)

3.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย

MIT-621 หลักการการประมวลผลข้อมูลสื่อประสม  Principle of Multimedia Information Processing  3(3-0-6)

MIT-622 การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อประสม  Multimedia System Design and Development  3(3-0-6)

MIT-623 ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ  Multimedia and Intelligent System  3(3-0-6)

MIT-624 การประมวลผลภาพและวีดีทัศน์  Image and Video Processing  3(3-0-6)

MIT-625 การประมวลผลเสียงดิจิทัล  Digital Speech Processing  3(3-0-6)

MIT-626 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่  Modern Multimedia Technology  3(3-0-6)

MIT-627 การสื่อสารสื่อประสมสมัยใหม่  Modern Multimedia Communications  3(3-0-6)

MIT-628 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูงและภาพเคลื่อนไหว  Advanced Computer Graphics and Animation  3(3-0-6)

MIT-629 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ขั้นสูง Advanced Human-Computer Interaction Design

3(3-0-6)

MIT-669 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาสื่อประสมและเทคโนโลยี Special Topics in Multimedia Development and Technologies

3(3-0-6)

3.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

MIT-631  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  Computer Network Analysis and Design  3(3-0-6)

MIT-632 การสวิทช์และเร้าติ้งบนเครือข่าย  Network Switching and Routing  3(3-0-6)

MIT-634 การดำเนินการและควบคุมระบบเครือข่าย Network Operation and Control 3(3-0-6)

MIT-635  ระบบเครือข่ายขั้นสูง Advanced Networking  3(3-0-6)

MIT-636 การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สายขั้นสูง Advanced Wireless Communications and Networks  3(3-0-6)

MIT-637  ความมั่นคงของเครือข่ายขั้นสูง Advanced Network Security  3(3-0-6)

MIT-639  หัวข้อพิเศษทางด้านความมั่นคงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Special Topics in Computer Networks and Security 3(3-0-6)

3.4) กลุ่มวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

MIT-651 หลักพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Foundations of Software Engineering 3(3-0-6)

MIT-652 การออกแบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เอนเทอร์ไพรส์ Enterprise Software Architecture and Design 3(3-0-6)

MIT-653 การประมวลผลเชิงบริการ Service-Oriented Computing 3(3-0-6)

MIT-654 ซีแมนติกเว็บ Semantic Web 3(3-0-6)

MIT-655 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและเว็บแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) Web-Based Application and Internet Programming 3(3-0-6)

MIT-656 การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน Mobile and Web Application Development 3(3-0-6)

MIT-659 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)

3.5) กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ และ อื่นๆ

MIT-671 หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Advanced Topics in Information Technology 1 3(3-0-6)

MIT-672 หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Advanced Topics in Information Technology 2 3(3-0-6)

MIT-673 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ Oversea Information Technology Seminar 3(3-0-6)

MIT-674 กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematical and Statistical Techniques for Information Technology 3(3-0-6)

4) วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

MIT-801 วิทยานิพนธ์ Thesis 12(0-0-36)

MIT-802 การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 6(0-0-18)

MIT-803 การสอบวิทยานิพนธ์ Thesis Examination ไม่นับหน่วยกิต

MIT-804 การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination ไม่นับหน่วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก. (แบบ ก 2)

 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไม่นับหน่วยกิต
MIT-501

การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์*

ไม่นับหน่วยกิต
MIT-502 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น* ไม่นับหน่วยกิต
MIT-503 เครือข่ายข้อมูลเบื้องต้น* ไม่นับหน่วยกิต
  รวม  0(0-0-0)

หมายเหตุ *วิชาปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ของแต่ละรุ่น

หรือ เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ในปีที่ 1

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต

MIT-601

วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีและระบสารสนเทศ

3(3-0-6)

MIT-602

การวิเคราะห์และการออกแบบชั้สูง

3(3-0-6)

MIT-605 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1(0-3-2)

MIT-xxx

วิชาเลือก

3(3-0-6)

  รวม

 10(9-3-20)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-603

การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

MIT-604

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

MIT-606

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

1(0-3-2)

MIT-xxx

วิชาเลือก

3(3-0-6)

 

รวม

10(9-3-20)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-600

ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

 0(0-0-0)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-xxx

วิชาเลือก

3(3-0-6)

MIT-801

วิทยานิพนธ์ (1)

6(0-0-18)

 

รวม

 9(3-0-24)

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-xxx

วิชาเลือก

3(3-0-6)

MIT-801

วิทยานิพนธ์ (2)

6(0-0-18)

 

รวม

9(3-0-24)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-600

ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

 0(0-0-0)

3.1.4.2 แผนการศึกษา  แผน ข.

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-600

ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ไม่นับหน่วยกิต

MIT-501

การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์*

ไม่นับหน่วยกิต

MIT-502

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น*

ไม่นับหน่วยกิต

MIT-503

เครือข่ายข้อมูลเบื้องต้น*

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

 0(0-0-0)

หมายเหตุ *วิชาปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ของแต่ละรุ่น

หรือ เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ในปีที่ 1

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-601

วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

MIT-602

การวิเคราะห์และการออกแบบชั้นสูง

3(3-0-6)

MIT-605

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-3-2)
MIT-xxx วิชาเลือก

3(3-0-6)

 

รวม

 10(9-3-20)

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-603

การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

MIT-604

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

MIT-606

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

1(0-3-2)

MIT-xx

วิชาเลือก

3(3-0-6)

 

รวม

10(9-3-20)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-600

ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

 0(0-0-0)

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
MIT-xxx วิชาเลือก

3(3-0-6)

MIT-802 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (1) 3(0-0-9)
  รวม  9(6-0-21)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIT-xxx

วิชาเลือก 3(3-0-6)
MIT-xxx วิชาเลือก

3(3-0-6)

MIT-802

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (2)

3(0-0-9)

 

รวม

 9(6-0-21)

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-600

ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

 0(0-0-0)

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ENL-600  ภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                                              ไม่นับหน่วยกิต

             Advanced Level English

วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน พูด ฟัง และ เขียนภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับขั้นสูงใช้การได้ในระดับดีโดยมีการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนและเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและมีการสอบวัดระดับความสามารถของผู้เรียนในทักษะทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปพร้อมการพัฒนาให้สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สามารถผ่านการสอบวัดของแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ยอมรับได้

 

MIT-501  การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์                                                                     ไม่นับหน่วยกิต

             Object-oriented Programming and applications

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน (เช่น ลิสต์ คิว สแตก ทรี กราฟ) เครื่องมือและสภาวะแวดล้อมสำหรับพัฒนาโปรแกรม

 

MIT-502  ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น                                                            ไม่นับหน่วยกิต

  Introduction to Database Systems

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ทฤษฎีและการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยเน้นเรื่องแบบจำลองเอกสารและแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ เนื้อหาครอบคลุมโครงสร้างระบบฐานข้อมูล การจำลองข้อมูลเชิงความหมาย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ภาษาการสืบค้น (คิวรี) และการประมวลผลคิวรี การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ

 

MIT-503   เครือข่ายข้อมูลเบื้องต้น                                                            ไม่นับหน่วยกิต        

  Introduction to Data Networks

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลเบื้องต้น การรับ-ส่งข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความปลอดภัย สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโปรโตคอล เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบข่ายงานเฉพาะที่ (LAN) และข่ายงานบริเวณกว้าง (WAN) ฮาร์ดแวร์ที่เป็นสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 1. หมวดวิชาบังคับ

MIT-601  วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ                                                  3(3-0-6)

  Research Methods in Information Systems and Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปัญหา แนวคิด วิธีการและเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยทั่วไปในสาขาเทคโนโลยีสารเทศ และที่ใช้กันมากในการวิจัยระบบสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศ รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาของระเบียบวิธีการวิจัย (รวมถึง การกำหนดปัญหาวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานและการทดสอบ การวัดผลการวิจัย เป็นต้น) การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยและประเด็นปัญหาทางด้านสายอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทางการพูดและการเขียน

 

MIT-602    การวิเคราะห์และการออกแบบระบบขั้นสูง                                                     3(3-0-6)

               Advanced Systems Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ แบบน้ำตก (Waterfall model) แบบทำซ้ำวนรอบ (Iterative model) และแนวทางแบบอะไจล์ (Agile) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาแบบจำลองระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล (UML) การแปลงแบบจำลองเป็นโปรแกรม การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและแบบจำลองความสัมพันธ์และเอนทิตี้ (ER model) การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้

 

MIT-603    การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ                                                    3(3-0-6)

  Information System Project Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการ เทคนิคและวิธีการ สำหรับการบริหารโครงการและการประยุกต์ใช้กับโครงการระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ ได้แก่ การเสนอโครงการ การวางแผนดำเนินงาน การควบคุม การตีความขอบเขตงานจาก TOR การเขียน TOR  การประมาณขนาดของซอฟแวร์และราคา การบริหารทีมงานโครงการ การสื่อสารโครงการ การบริหารขอบเขตงาน การบริหารเวลา การ

จัดการทรัพยากร การบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงโครงการ การว่าจ้างงานภายนอก การจัดซื้อ การทำสัญญา การควบคุมการทำงาน การตรวจสอบความก้าวหน้า การจัดการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพ

 

MIT-604   เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                               3 (3-0-6)

  Computer Networks

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต, สถาปัตยกรรมโพรโตคอล TCP/IP และแอปพลิเคชันพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูล ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสของสัญญาณ การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด โพรโตคอลควบคุมการส่งผ่านข้อมูล, การรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อ เทคโนโลยี LAN และ WAN แบบต่างๆ เครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ, อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล เทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (ได้แก่ Routing, Congestion Control, Internetwork QoS, MPLS เป็นต้น) อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน (ได้แก่ E-Mail, DNS, HTTP, VoIP เป็นต้น)

 

MIT-605     สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  1                                     1(0-3-2)

     Information Technology Seminar

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอ่านทําความเข้าใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ  วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของตนเอง ในช่วงปลายภาคการศึกษา นักศึกษาส่งรายงานและนำเสนอผลการค้นคว้าต่อคณะกรรมการสัมมนาผู้ประเมินผลการสัมมนา

 

MIT-606     สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2                                     1(0-3-2)

     Information Technology Seminar

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-505

นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อเนื่องจาก MIT-505 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอ่านทําความเข้าใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ  วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของตนเอง ในช่วงปลายภาคการศึกษา นักศึกษาส่งรายงานและนำเสนอผลการค้นคว้าต่อคณะกรรมการสัมมนาผู้ประเมินผลการสัมมนา

 

 1. หมวดวิชาเลือก

3.1) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

MIT-611  ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ                                                           3(3-0-6)

              Enterprise Resource Planning Systems 

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ศึกษากระบวนการทางธุรกิจขององค์กร การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การบูรณาการระบบต่างๆ ในองค์กร การเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การตลาดและการขาย การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บัญชีและการเงิน การวางแผนและการควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป ERP และการใช้โมดุลต่างๆ แบบจำลองกระบวนการขององค์กร และการฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมสำเร็จรูป ERP

 

MIT-612   ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์                                                           3(3-0-6)

             Logistics Information Systems

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

พื้นฐานของระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การหาตำแหน่งของศูนย์กระจายสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนการขนส่ง การวางแผนทรัพยากร ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำกลยุทธ์โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานไปปฏิบัติ นวัตกรรมในระบบโลจิสติกส์ ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์หรือด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

 

MIT-613  ระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงิน                                                        3(3-0-6)

             Financial and Accounting Information System

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสารสนเทศการบัญชีและการเงิน การ

วิเคราะห์และตีความสารสนเทศการบัญชีการเงิน การใช้สารสนเทศการบัญชีและการเงินในการจัดการตัดสินใจภายใน การออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์สนับสนุน และเครื่องมือที่ช่วยการพัฒนาระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงินที่ใช้อยู่ เช่นOFIS, FIS Banner เป็นต้น  และปฎิบัติการซอฟท์แวร์ด้านบัญชีและการเงิน

 

MIT-614  ระบบสารสนเทศการตลาด                                                                        3(3-0-6)

             Marketing Information System

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติทางด้านการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตลาด  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการนำแหล่งข้อมูลต่างๆ มาออกแบบระบบสารสนเทศการตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินใจภายใต้สภาพการแข่งขันของธุรกิจ รวมถึงแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปฎิบัติการซอฟท์แวร์ด้านการตลาดหรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM ( Customer Relationship Management)

 

MIT-615  ระบบสารสนเทศการผลิต                                                                          3(3-0-6)

              Information Production Systems

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  การจัดการด้านการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง  การพยากรณ์การผลิต  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิต การวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP ( Enterprise Resource Planning) การวางแผนทรัพยากรการผลิต (Manufacturing Resource Planning, MRP) ปฎิบัติการซอฟท์แวร์ด้านการวางแผนการผลิต การวางแผนทรัพยากรการผลิต

 

MIT-616  ข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ                                                                 3(3-0-6)

             Data and Information Management

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ  ระบุข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในองค์กร  แบบจำลองข้อมูลระดับสูง (Conceptual data modeling) แบบจำลองข้อมูลเชิงลอจิก (Logical data modeling) แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical data modeling) ภาษาฐานข้อมูล SQL การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การประมวลทรานแซกชั่น การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การใช้ระบบฐานข้อมูลในระบบองค์กร ธุรกิจชาญฉลาด (Business intelligent) เช่น คลังข้อมูล (Data warehousing) เหมืองข้อมูล (Data mining)

 

MIT-617  การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ                                                                        3(3-0-6)

             Information System Strategic Planning

วิชาบังคับก่อน:         ไม่มี

ฟังชั่นของระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การใชัข้อมูล ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท การวางแผนระบบสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างและงบประมาณ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การประเมินผลการลงทุนและการดำเนินงานของระบบสารสนเทศ การหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน   กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วิธีการวางแผนและปัญหาที่พบ

MIT-618  หัวข้อพิเศษทางระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบอัจฉริยะ                           3(3-0-6)

              Special Topics in Knowledge Management and Intelligent Systems

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-501 หรือ MIT-683 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ศาสตร์พื้นฐานของการจัดการองค์ความรู้และระบบอัจฉริยะ และการประยุกต์ในธุรกิจ การเรียนรู้ขององค์กร ออนโทโลยีและซีแมนติกเว็บ ระบบความรู้ และระบบผู้เชี่ยวชาญ การค้นพบความรู้ การแทนความหมายและการให้เหตุผล การได้มาซึ่งความรู้และการเรียนรู้ อินเทลลิเจนท์เอเจนท์บนอินเทอรฺ์เน็ต ในแอปพลิเคชันการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการเนื้อหาเอกสาร เป็นต้น หัวข้ออื่นที่ทันสมัยและก้าวหน้าด้านการจัดการความรู้

 

MIT-619 เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                               3(3-0-6)

              E-Business Technology and Development

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) โมเดลทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ รูปแบบการทำธุรกิจ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นด้านความปลอดภัยและแนวทางแก้ไขสำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

MIT-641  หลักพื้นฐานวิทยาการข้อมูล                                                                  3 (3-0-6)

             Foundations of Data Science

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-683 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคนิคทั่วไปที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์และแปลงให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความหมายจากชุดข้อมูลต่างๆ  วิชานี้จะเน้นที่วิธีการที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การแทน การแปลง และการตัดสินใจข้อมูล นักศึกษาจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา R ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ตลอดภาคการศึกษา

 

MIT-642  คลังข้อมูลและการวิเคราะห์                                                                    3 (3-0-6)

              Data Warehousing and Analytics

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-683 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ทบทวนการออกแบบเชิงสัมพันธ์และ SQL การสร้างแบบจำลองคลังข้อมูลและสถาปัตยกรรม การสกัด การแปล และการโหลด การประมวผลคิวรีและการหาค่าเหมาะที่สุด การบริหารคลังข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์-สโตร์และฐานข้อมูล NoSQL การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย การประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อน

 

MIT-643  การวิเคราะห์ข้อมูลและวิชวลไลเซชัน                                                           3 (3-0-6)

              Data Analytics and Visualization

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-683 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคที่ใช้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิชวลไลเซชัน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิทยาการของการสำรวจข้อมูลดิบโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นพบความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงปัจจุบันและในอดีต สาระสำคัญเชิงลึกที่ถูกค้นพบจากข้อมูลจะถูกสื่อสารแล้วจึงถูกแสดงผลในรูปแบบวิชวลไลเซชัน หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์หรือคาดการณ์ การค้นพบรูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเดต้าวิชวลไลเซชันที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะมีการฝึก

ปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้วิทยาการและแนวคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

 

MIT-645  หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูลและการจัดการ                                        3 (3-0-6)

              Special Topics in Data Science and Management

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-641 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูลและการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

MIT-646  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              3 (3-0-6)

             Management of Information Technology

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกลยุทธ์ด้านไอทีขององค์กรและการนำไปใช้ทางปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของนวัตกรรมในการวิเคราะห์ทางด้านศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ กรณีศึกษา.

 

MIT-647    การบริหารการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             3 (3-0-6)

               IT Services Management

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-501 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจและอธิบายวิธีที่องค์กรมีส่วนร่วมและจัดการบริการไอที ตลอดวงจรชีวิตของบริการไอที เนื้อหาจะใช้กรอบแนวคิดของ ITIL เพื่อแสดงให้เห็นแนวความคิดต่างๆ หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของการบริการ การออกแบบบริการ การเปลี่ยนผ่านบริการ การดำเนินงานบริการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการจัดการการบริการไอทีที่ได้เอาท์ซอร์ส และทางด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอาท์ซอร์สในบริการไอทีและหน้าที่ต่างๆ วิชานี้ยังสำรวจวิธีการบริการด้านไอทีโดยผู้ให้บริการ และปัญหาเชิงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและวัฒนธรรม มุมมองเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม (เช่น โทรคมนาคม และผู้ให้บริการคลาวด์)

 

MIT-649  หัวข้อพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    3 (3-0-6)

             Special Topics in Information Technology Management

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-646 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

MIT-681   ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับสนุนการตัดสินใจ                                      3(3-0-6)

              Business Intelligence and Decision Support Systems

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ส่วนประกอบระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนผ้บริหาร กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การบูรณาการธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา

 

MIT-682   การตลาดดิจิทัล                                                                                     3(3-0-6)

              Digital Marketing

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ศึกษาเชิงลึกในแนวคิดของการตลาดสมัยใหม่ กรอบแนวคิดทางทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจที่เสริมสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ หัวข้อของการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการตลาดดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดโดยเสริชเอนจิน อีเมล์, การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดโมบาย การจัดการเนื้อหาสื่อที่เกิดขึ้นใหม่และตัวชี้วัด

 

MIT-683   ระบบจัดการฐานข้อมูล                                                                        3(3-0-6)

              Database Management Systems

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

วิวัฒนาการของระบบจัดการฐานข้อมูล การจำลองและการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ นอร์มัลไลเซชัน (1NF – 3NF) ภาษาคิวรีเชิงโครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การจัดข้อมูลและการจัดเก็บ การประมวลผลรายการ, การควบคุมพร้อมกันและการกู้คืน Client / Server, ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบกระจาย และไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์

 

MIT-684  หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนทนเทศทางธุรกิจและเทคโนโลยี                              3(3-0-6)

              Special Topics in Business Information Systems and Technologies

วิชาบังคับก่อน :   MIT-501 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

3.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย

MIT-621    หลักการการประมวลผลข้อมูลสื่อประสม                                                    3(3-0-6)

               Principle of Multimedia Information Processing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมขั้นพื้นฐาน จนกระทั่งขั้นสูงของทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการวิเคราะห์  และ ประมวลผลข้อมูลสื่อประสมได้แก่ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมรูปแบบอื่นๆ   เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น  การปรับปรุงคุณภาพ การสืบค้น หรือค้นคืน การบีบอัดข้อมูล  การทำความเข้าใจในเนื้อหา และอื่นๆ เรียนรู้การประยุกต์ใช้การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม และระบบสื่อประสมสมัยใหม่

 

MIT-622   การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อประสม                                                     3(3-0-6)

              Multimedia  System Design and Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของสถาปัตยากรรมระบบสื่อประสม    เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานสื่อประสม รูปแบบข้อมูลสื่อประสมและการใช้งาน เทคโนโลยีการจัดเก็บและเครือข่ายสื่อประสม อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุทและวีอาร์ หลักการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ ข้อแนะนำด้านความยากง่ายในการใช้งานสำหรับการออกแบบเว็บและระบบปฏิสัมพันธ์ ภาษาและเครื่องมือในการประพันธ์

 

MIT-623    ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ                                                            3(3-0-6)

               Multimedia  and Intelligent System

วิชาบังคับก่อน ไม่มี

การแทนข้อมูลสื่อประสม (ข้อความ เสียง รูปภาพ กราฟิก วีดิโอ) เทคนิคการประมวลผลข้อมูลสื่อ ดิจิทัล ระบบและสถาปัตยกรรมสื่อประสม พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อประสม เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์ เช่น การเรียนรู้ของเครื่องจักร วีธีการแบบเบส์สำหรับการให้เหตุผล เครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคสื่อประสมอัจฉริยะ

 

MIT-624   การประมวลผลภาพและวีดีทัศน์                                                                3(3-0-6)

              Image and Video Processing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ การสร้างภาพและการแทนภาพ การประมวลผลภาพลักษณ์ฐานสอง ภาพแบบไบนารี การเพิ่มความคม ปรับปรุงภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นออกจากภาพ สีและเงา แสง การรู้จำวัตถุ การประมวลผลภาพและวีดิทัศน์แบบสามมิติ การประมวลผลวีดิทัศน์โดยใช้ข้อมูลเชิงเวลา การประยุกต์ใช้ เช่น กลจักรวิทัศน์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพการผลิต การวิเคราะห์ภาพทางชีวเวช การแพทย์ ชีวมิติ ระบบไบโอเมตริก กลจักรวิทัศน์ที่ใช้ในงานคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัย

 

MIT-625  การประมวลผลเสียงดิจิทัล                                                                                    3(3-0-6)

             Digital Speech Processing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์การประมวลผลดิจิตอลกับสัญญาณคำพูดแบบจำลองคณิตศาสตร์ของการสร้างเสียงพูดมนุษย์ กลไกลการรับรู้คำพูด แบบจำลองต่างๆ และการกรองแบบ Holographic การประยุกต์ทฤษฎี และสิ่งที่กล่าวมาในการสังเคราะห์เสียงพูด การรู้จำแบบอัตโนมัติ และเครื่องช่วยฟังเสียงพูด

 

MIT-626  เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่                                                                     3(3-0-6)

              Modern Multimedia Technology

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการสมัยใหม่ของมัลติมีเดีย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ การดิจิไทเซชั่น และการประมวลผลของสื่อ การรวมสื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน และการโต้ตอบกับผู้ใช้  การกระจายและนำเสนอ มัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการสตรีมมิ่ง และภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ

 

MIT-627  การสื่อสารสื่อประสมสมัยใหม่                                                                    3(3-0-6)

             Modern Multimedia Communications

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเทคนิคสมัยใหม่เกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม (เสียง ข้อมูล วิดีทัศน์)  และ ส่งผ่านเครือข่าย การเข้ารหัส และบีบอัดข้อมูล  มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ   คุณภาพของการบริการ  โปรโตคอลสำหรับเครือข่าย   การซิงโครไนเซชั่น  โปรแกรมประยุกต์  การสตรีมมิ่ง  การรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิทธิ์ดิจิทัล

 

MIT-628   คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูงและภาพเคลื่อนไหว                                             3(3-0-6)

              Advanced Computer Graphics and Animation

วิชาบังคับ: ไม่มี

ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์

กราฟิกส์ ภาษาทางด้านกราฟิกส์ เวิร์คสเตชั่นและอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลทางด้านกราฟิกส์ ลักษณะภาพ      2 มิติและ 3 มิติ การเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคการปฏิสัมพันธ์แบบทันที เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในรูป 3 มิติสำหรับการนำมาช่วยในการออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหว เส้นโค้งและพื้นผิว   การออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแสดงภาพกราฟิกส์ การซ่อนผิวและการส่องสว่างบนผิววัตถุ

 

MIT-629   การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ขั้นสูง                                 3 (3-0-6)

               Advanced Human-Computer Interaction Design

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การออกแบบขั้นสูงสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง หลักการทางด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX:  User Experience)  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการต่างๆ  ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์กิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล การพรรณนาสถาปัตยกรรมมนุษย์ การนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมของ

ผู้ใช้ การวิเคราะห์งาน เทคนิคการจำลองทางวิศวกรรมการประยุกต์ ใช้ในการออกแบบขั้นตอนการอินเทอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การเลือกคำอุปมา วิธีการนำเสนอการอินเทอร์เฟสและเครื่องมือสร้างต้นแบบ การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจดจำ การศึกษาความสามารถในการใช้และการวิเคราะห์โพรโทคอลแก้ปัญหาของการอินเทอร์เฟส และวัดประสิทธิภาพความสามารถในการใช้อินเทอร์เฟส

 

MIT-669  หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาสื่อประสมและเทคโนโลยี                                         3 (3-0-6)

             Special Topics in Multimedia Development and Technologies

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-621 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนามัลติมีเดียและเทคโนโลยี โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

3.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

 

MIT-631  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                3(3-0-6)

             Computer Network Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ         การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย การรวบรวมข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย     การออกแบบการเชื่อมโยงของ Switch และ Router การจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบการวางสายและจุดติดตั้งของอุปกรณ์ การกำหนดAddress ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

 

MIT-632  การสวิทช์และเร้าติ้งบนเครือข่าย                                                             3 (3-0-6)

              Network Switching and Routing

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

รูปแบบการเชื่อมต่อ VLAN, VLAN ส่วนบุคคล, โปรโตคอล STP (Spanning Tree Protocol), การค้นหาเส้นทาง Inter-VLAN, การกรองแพ็กเก็ต VLAN (VACL), การทำเร้าติ้งระหว่าง VLAN, อุปกรณ์ Multilayer Switching, การวางแผน การกำหนดเร้าติ้งโปรโตคอลของ EIGRP BGP PBR และ OSPF, การออกแบบ IPv4 และ IPv6 สำหรับการเร้าติ้งโปรโตคอลแบบต่างๆ

ยกเลิก

 

MIT-634  การดำเนินการและควบคุมระบบเครือข่าย                                                     3(3-0-6)

              Network Operation and Control

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษา หลักการ เทคนิค และเครื่องมือ สำหรับการบริหารระบบเครือข่ายสมัยใหม่ เช่น อินเตอร์เนท ปัจจัยหลักในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 5 ประการ Configuration management เพื่อการกำหนดค่าในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เครือข่าย Performance management เพื่อวัดประสิทธิภาพและควบคุม  การทำงานของเครือข่าย Fault management เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด และจัดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Security management เพื่อดูแลความมั่นคงของระบบ และ Accounting Management คือการติดตามและบันทึกการใช้งานเครือข่าย

 

MIT-635  ระบบเครือข่ายขั้นสูง                                                                                3 (3-0-6)

             Advanced Networking

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-632  การสวิทช์และเร้าติ้งบนเครือข่าย

โปรโตคอลเลเยอร์ 2 ได้แก่ CDP LLDP และ UDLD, ฐานข้อมูล VLAN, มัลติคาสต์โปรโตคอล IGMP, โปรโตคอล WAN ได้แก่ HDLC และ PPP, ซับเน็ตติ้ง IPv4 และ IPv6, มัลติคาสต์เร้าติ้ง PIM, เลเยอร์ 3 เร้าติ้ง ได้แก่ RIP EIGRP OSPF BGP ISIS, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN ได้แก่ MPLS L3VPN และ IPv6 Tunneling

 

MIT-636  การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สายขั้นสูง                                                     3(3-0-6)

             Advanced Wireless Communications and Networks

วิชาบังคับก่อน: MIT-504  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพรวมของการสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สายขั้นสูง  การส่งผ่านแบบไร้สาย ความถี่ และกฎ ระเบียบ สัญญาณ สายอากาศ การแพร่ของสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ การมอดูเลท สเปรกตรัมแบบกระจาย เทคนิคการเข้าถึงสื่อ เช่น เอสดีเอ็มเอ เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และซีดีเอ็มเอ ระบบโทรคมนาคมแบบไร้สาย เช่น เซลลูลาร์ เด็ค และเทททรา ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบการกระจายแบบดิจิทัล เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น ไออีอีอี 802.11เอ/บี/จี/เอ็น บลูทูธ และไวแมกซ์ เทคโนโลยีความปลอดภัยแบบ ไร้สาย การสำรวจที่ตั้ง การวางแผนและการปรับใช้ รวมทั้งการจัดการเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นแบบไร้สาย โพรโทคอลระดับเครือข่ายแบบไร้สาย ไอพีเคลื่อนที่ โพรโทคอล ชั้นขนส่งแบบไร้สาย และการสนับสนุนแอปพลิเคชั่นแบบเคลื่อนที่

MIT-637  ความมั่นคงของเครือข่ายขั้นสูง                                                                   3(3-0-6)

              Advanced Network Security

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความมั่นคงของเครือข่าย วิทยาการรหัสลับขั้นสูง 3DES , AES การประยุกต์การพิสูจน์ตัวจริง      (AAA) เช่น เคอร์เบอร์รอส การบริการการพิสูจน์ตัวจริงแบบสารบบ และโครงสร้างกุญแจสาธารณะ ความมั่นคงของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น S/MIME และพีจีพี ความมั่นคงระดับไอพี ความมั่นคงของการจัดเส้นทาง ความมั่นคงของเว็บ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจหาการบุกรุก IDS  และระบบป้องกันการบุกรุก IPS

 

MIT-639     หัวข้อพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 3(3-0-6)

                Special Topics in Computer Networks and Security

วิชาบังคับก่อน :  MIT-504 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

3.4) กลุ่มวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

 

MIT-651  หลักพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                               3 (3-0-6)

             Foundations of Software Engineering

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

การประยุกต์ใช้เทคนิคอย่างเป็นทางการ ภาษา และเครื่องมือในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ วิชานี้อภิปรายด้านทฤษฎีการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟแวร์ หัวข้อครอบคลุม: วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ ลักษณะของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดคุณลักษณะภาษา แบบจำลองของโครงแบบ การประกันคุณภาพและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์ บรรณนิทัศน์ของโปรแกรม มาตรวัดผลและการวัดซอฟแวร์

 

MIT-652  การออกแบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เอนเทอร์ไพรส์                                       3 (3-0-6)

              Enterprise Software Architecture and Design

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-502 หรือ MIT-651 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ปัญหาในการออกแบบและวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์เอนเทอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ กระบวนการสถาปัตยกรรมและการพัฒนาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมของธุรกิจ สถาปัตยกรรมของ แอปพลิเคชัน และสถาปัตยกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์องค์กร เว็บเซอร์วิส ดีไซน์แพทเทิร์น และสถาปัตยกรรม DDA, SOA, ROA และ EDA สำหรับการ

ประมวลผลของระบบเอนเทอร์ไพรส์ ภาษาสำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ (เช่น BPEL และ BPMN) เครื่องมือสำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์

 

MIT-653  การประมวลผลเชิงบริการ                                                             3 (3-0-6)

             Service-Oriented Computing

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-502 หรือ MIT-651 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

ระบบสารสนเทศซึ่งร่วมกันทำงานและการประมวลผลเชิงบริการ (Service-Oriented Computing, SOC) แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคของเว็บเซอร์วิส สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture) และวิธีการสำหรับอธิบายข้อกำหนดการบริการ  การค้นพบ และการข้อตกลงกัน ของเว็บเซอร์วิส หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ความหมาย (ซีมานติกส์) ธุรกรรม กระบวนการ เอเย่นต์ (ตัวแทน) คุณภาพของบริการ คอมไพลอันซ์ (compliance)  และความไว้วางใจและ SOC และการประยุกต์ใช้

 

MIT-654  ซีแมนติกเว็บ                                                                                         3(3-0-6)

              Semantic Web

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

แนวคิดกาจำลองข้อมูลและความรู้ (ได้แก่ เมทาเดตา ออนโทโลยี ตรรกะการพรรณา กฎและแหล่งที่มา) มาตรฐานเว็บที่สำคัญสำหรับการแทนข้อมูลและความรู้ (ไดแก่ XML, และภาษาตามมาตรฐานซีแมนติกเว็บ RDF และ OWL) แนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสำหรับการคัดแยกสารสนเทศจากข้อความและฐานข้อมูล เครื่องมือโอเพนซอร์ส แอปพลิเคชัน ได้แก่ ลิงก์เดต้า ซีแมนติกเดต้าเบราเซอร์ เว็บเชิงสังคม (เช่น ซีแมนติกวิกิ ซีแมนติกบล็อก เครือข่ายสังคม)

 

MIT-655  การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและเว็บแอปพลิเคชัน                                             3(3-0-6)

              Web-Based Application and Internet Programming

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

การสร้างโปรแกรมแบบเปลี่ยนแปลงและโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางเว็บที่ทันสมัย การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาโปรแกรม และระบบจัดการฐานข้อมูล การสร้างเว็บเพจ การโปรแกรมด้วยภาษาทางเว็บและอินเทอร์เน็ต การออกแบบและสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL ศึกษาประเด็นทางด้านความปลอดภัย การเพิ่มขยายสมรรถนะความสามารถของโปรแกรม การสนับสนุนของเบราว์เซอร์

 

MIT-656  การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน                                                        3(3-0-6)

              Mobile and Web Application Development

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพัฒนาเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ และภาคปฏิบัติของการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบชั้น สถาปัตยกรรมเชิงบริการและโพรโตคอลของการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโปรแกรมเว็บฐานข้อมูล การพัฒนาและบูรณาการของเว็บเซอร์วิส จากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสซึ่งเป็นที่นิยม และที่สร้างขึ้นโดยนักศึกษา โดยการใช้แพลตฟอร์มโมบาย ในการเชื่อมต่อและปฎิสัมพันธ์กับเว็บเซอร์วิสต่างๆ

 

MIT-659  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์                                                      3(3-0-6)

             Special Topics in Systems and Software Development

วิชาบังคับก่อน :                 MIT-502 และ MIT-651 หรือ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

 

3.5) กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ และ อื่นๆ

MIT-671   หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                                       3(3-0-6)

              Advanced Topics in Information Technology

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอน

เป็นผู้คัดเลือกหัวข้อ

 

MIT-672   หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                                       3(3-0-6)

              Advanced Topics in Information Technology

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอน

เป็นผู้คัดเลือกหัวข้อ ซึ่งมีหัวข้อไม่ซ้ำกับวิชา ITM-671 หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

 

MIT-673   สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ                                             3(3-0-6)

              Oversea Information Technology Seminar

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

สัมมนาวิชาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานประกอบการแ

องค์การในต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องนำเสนอและจัดทำรายงานการศึกษาการศึกษาดูงานด้วย

 

MIT-674   กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                     3(3-0-6)

              Mathematical and Statistical Techniques for Information Technology

วิชาบังคับก่อน :                 ไม่มี

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วย วิยุตคณิต ได้แก่ แนวคิดทางทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ โครงสร้างพีชคณิต คณิตศาสตร์เชิงการการจัด ทฤษฎีข้อมูล และทฤษฎีกราฟ และกระบวนการทางสถิติ ได้แก่ แบบจำลองความน่าจะเป็น ความเชื่อถือได้ของระบบและเครือข่าย และการทดสอบนัยสำคัญ

 

 1. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

 

MIT-801   วิทยานิพนธ์                                                                                          12(0-0-36)

              Thesis

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

MIT-802    การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                           6(0-0-18)

               Independent Study

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์

 

MIT-803  การสอบวิทยานิพนธ์                                                                                0(0-0-0)              

             Thesis Examination

วิชาบังคับก่อน :   เมื่อศึกษาและสอบผ่านทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก ในการทำวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความสามารถในการนำเสนอผลงาน  ทั้งในด้านการพูดการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ทำวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม

 

MIT-804   การสอบประมวลความรู้                                                                          0(0-0-0)

              Comprehensive Examination

วิชาบังคับก่อน :   เมื่อศึกษาและสอบผ่านทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบประมวลความรู้ทั้งหมวดวิชาบังคับและ หมวยวิชาเลือกที่นักศึกษาได้ศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข โดยการสอบประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และ/หรือ มีการสอบปากเปล่าเมื่อนักศึกษา เมื่อนักศึกษาได้สอบข้อเขียนแล้ว

 

 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางระบบสารสนเทศในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น การประกอบวิชาชีพที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการดำเนินงาน
(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้เทคโนโลยีใหม่ และมีความสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษา การทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน โครงงานแนวใหม่
(4) คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร

การทำกิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา

(5) มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติการ การทำโครงงานในวิชาเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทำงานเป็นหมู่คณะ
(6) มีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำเสนอข้อมูลและรายงานได้ดี การนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษา การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือโครงงานแนวใหม่
(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ     ในการสื่อสารได้ดี การทำกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การรับส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(8) มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ ทำความเข้าใจกระบวนการธุรกิจ หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ  อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกการสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อดังนี้

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

– ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม

– ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

– ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ

– ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามข้อกำหนด

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้งาน

(5) มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติ การค้นคว้า การทำโครงงานรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้มีการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ

(1)การทดสอบย่อย

(2)การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

(3)ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ

(4)ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ

(5)ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1)กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)การอภิปรายกลุ่ม

(3)ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

(4)ทำโครงงานเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขัน

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

ประเมินจากผลงานการทำโครงงานเข้าประกวด

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้

(1)สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(2)มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(3)สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(4)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

(5)มีภาวะผู้นำ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติงานที่ต้องทำงานเป็นกลุ่ม ประเมินจากการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริงและนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

          เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง

ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

 1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ2 ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นำสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

   คุณธรรม จริยธรรม

(1)ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(2)มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3)มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ

(4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(5)เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(6)สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคลองค์กรและสังคม

(7)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ความรู้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

(8)สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม

สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม