คณบดี

รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
Assoc. Prof. Dr. Ruttikorn Varakulsiripunth
Assoc. Prof. Dr.ラッティコン ワラクンシリパン

• คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-763-2766
E-mail : ruttikorn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ผู้อำนวยหลักสูตร

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
Dr.Saprangsit Mruetusatorn
Dr. サプランスィット マルトゥサートーン

• ผู้อำนวยการหลักสูตร MIT วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-763-2766
E-mail : ruttikorn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

คณะอาจารย์

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: paskorn-a@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
Thongchai Keawkiriya (D.Eng)
トンチャイ ゲーオギリヤー

• หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร(ICC)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-763-2713
E-mail : thongchai@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A307 อาคาร A ชั้น 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : kittima.me@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์
Saromporn Charoenpit
サロムポン チャロインピト

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-763-2735
E-mail: saromporn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

บุคลากร

คุณหฤทัย ศิลป์วิทยารักษ์

• เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น